Available courses


Modulis skirtas lavinti  studentų kūrybinius gebėjimus, vaizduotę, supažindinti su vizualinės kalbos išraiškos priemonių įvairove bei jų naudojimo būdais, išmokyti taikyti meninės kalbos dėsningumus  mokomųjų ir kūrybinių užduočių realizavimui. Ugdyti individualius gebėjimus ir raišką, lavinti kūrinio analizavimo įgūdžius.


Studijuodami šį modulį studentai galės apžvelgti šrifto formų raidą nuo jo atsiradimo iki mūsų dienų, pritaikyti šrifto rašymo  ir kūrimo principus savo darbuose. Užsiėmimų metu studentai įgaus pasitikėjimo saviraiškos kūrybinėmis galiomis, gebės formuoti individualų braižą, suvoks šrifto pritaikymo pobūdį ir principus. Modulis dėstomas pirmame semestre ir  apjungia kompozicijos, spalvotyros ir šrifto studijų  pagrindus. Modulio studijos baigiamos darbų pristatymu - egzaminu.


Dalykas skirtas suprasti kaligrafijos meno atsiradimo ir jo reikšmės kultūroje svarbą, kaligrafijos priemonių panaudojimo galimybes ir įvairovę. Išmokti valdyti meno kalbą, paremtą ritmų, formų, krypčių bei tekstūrų raiška. Mokėti valdyti emocinį teksto poveikį. Suvokti rašto grožį, sugebėti profesionaliai panaudoti kaligrafiją savo kūrybiniuose darbuose. Dalykas dėstomas penktame semestre. Dalyko studijos baigiamos darbų pristatymu- peržiūra.

Baigę dalyką studentai gebės taikyti savo teorines ir praktines žinias kūrybinių idėjų praktiškam įgyvendinimui dizaino krypties ir tarpdalykinėse studijose, profesinėje veikloje, kūrybiškai naudoti vizualines kaligrafijos meno raiškos priemones, vystys savo individualų braižą, siekdami profesinio meistriškumo. Gebės atpažinti, palyginti ir kritiškai vertinti aktualius kaligrafijos meno reiškinius ir tendencijas.


Dalykas skirtas suteikti žinias ir gebėjimus perteikti žmogaus figūrą, įgyti žinias apie žmogaus anatomiją ir proporcijas, žmogaus kaukolės sandarą. Susipažins su portreto piešimo specifika, mokysis perteikti žmogaus charakterį, emociją. Gebės piešti, interpretuoti, taikant įvairias piešimo technikas ir priemones. Susipažins su figūros  komponavimo lape specifika,ieškos savo individualaus išraiškos perteikimo stiliaus. Vizualinės raiškos (eskizavimo, piešimo) įgūdžiai lavina gebėjimus stebėti, fiksuoti, improvizuoti, vizualizuoti ir pateikti idėjas, lavinamas kūrybiškumas, vaizduotė, studentų intelektas bei komunikaciniai gebėjimai, gebės dirbti kaip savarankiški kūrėjai. Dalykas dėstomas ketvirtame semestre.  Dalyko studijos baigiamos darbu.


Dalykas skirtas ugdyti gebėjimus, meninį mąstymą, intuiciją ir vaizduotę. Gebėjimą įveikti stereotipus, eksperimentuoti, keisti ir kurti. Suvokti kompozicijos svarbą kūryboje, taikyti pagrindines kompozicijos harmonizavimo priemones, naudoti klasikinius grafinės raiškos būdus, valdyti linijų, tonų, tekstūrų raišką, tikslingai naudoti spalvą. Vizualinės raiškos įgūdžiai lavina gebėjimus stebėti, fiksuoti, analizuoti, improvizuoti ir vizualizuoti idėjas. Lavinamas kūrybiškumas, studentų intelektas bei komunikaciniai gebėjimai. Dalykas dėstomas ketvirtame semestre. Dalyko studijos baigiamos darbu.

Dalykas skirtas supažindinti studentus su įvairiomis piešimo priemonėmis ir jų panaudojimo galimybėmis, taikyti piešimo komponavimo dėsningumus, gebėti naudoti perspektyvos ir proporcijos taisykles, formos konstravimo ir modeliavimo dėsnius. Ugdyti individualius gebėjimus, meninį braižą, lavinti kūrinio analizavimo įgūdžius, ugdyti kūrybiškumą.Taikyti eskizavimo gebėjimus savo kūrybiniame darbe. Dalykas apjungia piešimo pagrindų , tapybos ir  aplinkos piešimo dalis, kurios užbaigiamos diferencijuota įskaita, kurią vertina komisija.


Baigę šį kursą studentai gebės: vadovaudamiesi tyrimais, užsakovo poreikiais, analogų analizės išvadomis studentai savarankiškai gebės pritaikyti savo veikloje dizaino vadybos principus bei autorių teises reglamentuojančius teisinius aktus. 

Baigę dalyką studentai taip pat gebės dirbti komandoje, įgis vadybos įgūdžių, mokės įtaigiai pristatyti savo ir kitų sukurtus dizaino kūrinius. Orientuosis organizacijos verslo kūrimo procese. Mokės įvardinti veiklos kaštus. 


Modulio PROJEKTAVIMAS 3 - Ikispaustuvinio proceso technologijų dalykas (6 ECTS) skirtas Grafinio dizaino studijų programos II kurso studentams. 

Dalyko paskirtis - kurti komunikacinio dizaino savarankiškus kūrybinius projektus. Susieti poligrafijos, spaudos medžiagų ypatumus bei pospaustuvinius procesus su grafinio dizaino projektui keliamais reikalavimais. Žinoti ir suprasti reprodukavimo (ikispaustuvinio proceso), tipografikos bei spaudos medžiagų terminologiją. Pritaikyti ir pakomentuoti spaudos technologijas.

Course annotation: to determine the connection between printing materials and technologies during the lectures; and doing creative projects to reveal influence of modern technologies for communication design projects. Practical training aims to develop students’ creative skills. During lectures students do practical tasks using particular printing method, and gain basic skills necessary for the pre-printing process.


Dalykas (3 ECTS) skirtas Grafinio dizaino ir Interjero dizaino studijų programų studentams. 

Paskaitose siekiama suteikti žinių apie įvairius kultūros fenomenus, pristatyti skirtingas kultūrines epochas per istorinių įvykių, religijos, mokslo ir meno prizmę. 


Praktikos paskirtis - susipažinti su dizainerio veikla realioje įmonėje, mokytis dirbti autorių kolektyve, ugdyti atsakomybę už atliktą darbą. Praktika atliekama realiose įmonėse, skirta mokymo procese įgytų įgūdžių įtvirtinimui ir kūrybiškumo ugdymui dirbant kolektyve, įsisavinant technologinius konkrečios grafinio dizaino dizainerio veiklos ypatumus. Praktikos metu dirbama autorių kolektyve, atliekami realūs užsakymai, gilinamos žinios grafinio dizaino technologijų srityje, studijuojama, analizuojama ir tyrinėjama įmonės struktūra, ryšiai su kitomis įmonėmis, darbų parengimo eiga, procesai

Studentai dalyvaudami grafinio dizaino darbų kūrimo procesuose gebės praktiškai atlikti darbus, suvokti dailininko-projektuotojo vaidmenį realioje įmonėje, gebės apibūdinti, įvertinti, suprojektuoti bei parengti gamybai konkretų grafinio dizaino darbą, naudotis tam skirtomis projektavimo programomis ir įranga, įvertinti pagaminto gaminio kokybę.Dalykas skirtas suprasti Interneto svetainės dizaino uždavinius, kūrimo principus, kompetencijas, veiklas, etapus ir metodus. Studijuojant dalyką dėmesys skiriamas Interneto svetainės tikslų, uždavinių, paslaugų bei panaudojimo atvejų (angl. use cases) analizei, naudotojo patyrimu (angl. user experience, UX) grįsto dizaino principų supratimui. Mokomasi profesionaliai kurti prisitaikančios (angl. adaptive ir responsive) Inetrneto svetainės dizaino projektą.

Anotacija dalyko

Dalykas skirtas suteikti studentams žinias ir ugdyti gebėjimus piešti žmogaus figūrą judesyje, supažindinant su įvairiais žmogaus figūros piešimo būdais. Studentai susipažins su anatomijos pagrindais, įgis žinias apie judesio motoriką, piešimo technikų panaudojimo galimybes. Per praktinius užsiėmimus, piešdami modelį – gyvą žmogų,  studentai mokysis pajausti ir valdyti piešinio visumą, tonų, tekstūrų, linijų raišką, atskleisti emocinę  judesio nuotaiką bei ieškos savo  individualaus išraiškos perteikimo stiliaus.
Įgytus žmogaus figūros vaizdavimo gebėjimus taikys kūrybiniuose projektuose.
Dalykas dėstomas penktame semestre. Studijos baigiamos darbu.


Dalykas skirtas supažindinti studentus su piešimo ir tapybos priemonėmis, taikyti piešimo komponavimo dėsningumus, gebėti naudoti perspektyvos ir proporcijos taisykles, formos konstravimo ir modeliavimo dėsnius. Ugdyti individualius gebėjimus, meninį braižą, lavinti kūrinio analizavimo įgūdžius.Vizualinės raiškos (eskizavimo, piešimo) įgūdžiai lavina gebėjimus stebėti, fiksuoti, improvizuoti, vizualizuoti ir pateikti idėjas, lavinamas kūrybiškumas, vaizduotė, studentų intelektas bei komunikaciniai gebėjimai, gebės dirbti kaip savarankiški kūrėjai arba dizaineriai. Dalykas dėstomas tris  semestrus. Jis apjungia piešimo pagrindų, tapybos ir  aplinkos piešimo dalis, kurios užbaigiamos egzaminu, kurią  vertina komisija. Dalykas dėstomas pirmuose trijuose semestruose.


Praktika skirta Ikispaustuvinių procesų technologijų dalyko studijų metu įgytų žinių įtvirtinimui, savarankiškumo, kūribiškumo ugdymui, įsisavinant technologinius reklamos objektų kūrimo ir įgyvendinimo proceso ypatumus. Studijuojami ir analizuojami analogai, kuriami reklamos produkcija, kuri parengiama konkrečiam gamybos būdui, išpildomi kolegijos  laboratorijose arba spaustuvėse.

The course (3 ECTS). The aim of practice is to consolidate the skills of pre-press process technology, to develop skills necessary for independent creative work, to learn the particularities of technological advertisement object creation and realisation process. Students study and analyse analogues and design advertisement products which are created for a particular production type and are done in the college printing centre or printing houses.

Dalykas skirtas ugdyti studento žinias bei gebėjimus, suteikti žinių apie visuminius formų sandaros dėsningumus, analizuojant, kuriant ir kritiškai vertinant trimačių formų objektus. Studentai kurso metu bus supažindinti su formų architektonika, jų struktūros kūrimo principais ir sudėtinių elementų visuma. Piešant, konstruojant ir komponuojant objektus bus siekiama lavinti studentų geometrinių formų darnos pojūtį, jų struktūrinės harmonijos erdvinį matymą, medžiagiškumo pojūtį  ir jo pritaikymą savo darbuose. Praktinių užsiėmimų metu studentai atliks užduotis, skirtas formų visumos pojūčiui ir kompozicinės išraiškos lavinimui. Bus atliekamos skirtingų tekstūrų paviršių kompozicijos, lankstiniai iš popieriaus ir kitų medžiagų (plastelinas, medis, molis, putų polistirolas ir kt.), kuriamos kompozicijos, kryptingai formuojant  medžiagų apimtį, erdvinę struktūrą bei konstrukciją.


Dalykas skirtas išmokyti naudoti įvairias tapybos technikas ir pritaikyti jų specifikas specialybinių poreikių tikslams. Vystomi kūrybiniai gebėjimai kurti darnią kompoziciją, tikslingai atvaizduoti aplinką, spalvas ir perspektyvą. Studentai eksperimentuodami įvairiomis technikomis, atranda savo kūrybinį braižą, lavina psichosomatinius įgūdžius bei mokosi prisitaikyti prie užduotos stilistikos. Studentai gebės identifikuoti ir kritiškai analizuoti probleminį lauką, susiformuoti asmenines užduotis ir inovatyviai taikyti tapybos technikas profesinėje veikloje.

  Dalykas skirtas – susipažinti su pagrindinėmis grafikos technikomis ir jų atsiradimo istorija; išmokti panaudoti  įvairias medžiagas, naudojamas grafikos mene. Siekiama išmokyti studentus panaudoti techniškąsias grafikos savybes kaip priemones estetiniams momentams išgauti, mokėti grafiškai interpretuoti liniją, plokštumą, formą bei faktūras. 

  Paskaitose studentai analizuos iškiliosios ir giliosios grafikos spaudos būdus. Mokysis raižyti išilginį medį, kartoną, linoleumą. Susipažins su oforto, akvatintos, sausos adatos technikomis. Išbandys įvairius grafikos spausdinimo būdus, pradedant klasikiniais ir baigiant sudėtingais spaudos būdais, naudojant įvairias šiuolaikines medžiagas.  

  Taip pat analizuos įvairių autorių grafikos kūrinius, mokysis atpažinti grafikos technikas.

 Dalyko žinios ir įgūdžiai bus taikomi rengiant kūrybinius projektus ir baigiamąjį darbą. Dalykas dėstomas      ketvirtame semestre. Dalyko studijos baigiamos sukurtų darbų pristatymu – peržiūra.


Piešimo praktikos metu atliktų piešinių skaitmenizavimas bei jų pritaikymas pateiktoms užduotims

Vaizdo interpretacijos dalyko paskaitose studentai susipažįsta su skaitmeninių vaizdų redagavimo galimybėmis Adobe Photoshop programa: geba naudotis įrankiais, kurių pagalba galima redaguoti vaizdo šviesumą ir spalvas, koloritą, kadruoti kompoziciją, ištiesinti horizontą, stiprinti vaizdo ryškumą, retušuoti ir koreguoti atskiras vaizdo dalis.
Dalykas  „Įmonių ekonomika“ (ECTS) skirtas suteikti susistemintas žinias apie įmonių ekonomiką. Ugdyti loginį mąstymą analizuojant įmonėse vykstančius procesus. Praktinių užsiėmimų turinys susijęs su studento profesine veikla. Dalykas dėstomas šeštame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu. 

 

Dalykas skirtas  suprasti plakato  kaip vizualinės komunikacijos priemonės dizaino kūrimo ypatumus, suvokti plakato specifiką, žanrus, struktūrą. Kūrybiškai atlikti plakatus, pritaikant šriftą, parenkant spalvas, iliustracijas, foto medžiagą ir kitus grafinius elementus bei paruošiant grafinį darbą spausdinimui. Studijų eigoje analizuojama plakato, kaip vizualinės komunikacijos priemonės, atsiradimo istorija ir vieta visuomeniniame gyvenime, aiškinamasi plakato žanrai - mokomieji ir socialinio pobūdžio, proginiai, parodų ir renginių, reklaminiai ir komerciniai. Studentai mokosi kokybiškai paruošti plakatus spaudai, atsižvelgiant į medžiagų kokybę ir spaudos būdą. Dalykas dėstomas penktame semestre. Dalyko studijos baigiamos darbų pristatymu – peržiūra.

Dalykas skirtas ugdyti studentų dalykinio bendravimo, viešojo kalbėjimo įgūdžius, taip pat supažinti su viešųjų ryšių veikimo ir asmens bei verslo reputacijos vadybos principais. Studijuojantieji šį dalyką nagrinėja bendravimo meno ypatumus, mokosi logiškai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, tinkamai rengti tekstus, įdomiai ir įtikinamai sakyti viešąsias kalbas, sėkmingiau bendrauti su klientais, verslo partneriais. Studentai taip pat nagrinėja etikos sampratą bei idėjas, mokosi kritiškai vertinti etines dilemas bei dalykinio bendravimo etiketo kontekste kylančias problemas. Dalykas dėstomas penktame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento savarankiškai atliktu darbu.


Dalykas skirtas suteikti studentams bazines žinias apie grafinio dizaino darbų projektavimo procesą skaitmeninėje aplinkoje, kompiuterinių programų paskirtį ir pasirinkimą grafiniams darbams atlikti, supažindinti su pagrindiniais Adobe paketo naudojimo principais ir įrankiais.

Paskaitų metu studentai išmoksta naudotis grafinių darbų kūrimo programomis, kurių pagalba galima redaguoti rastrinius, vektorinius vaizdus, tekstą. Geba pasirinkti ir taikyti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ir Adobe Indesign grafikos redagavimo aplinkos įrankius, išsaugoti įvairios paskirties dokumentus, susipažįsta su skaitmeninėje aplinkoje naudojamais spalvų moduliais, standartais ir pagrindiniais grafinio dizaino darbų profesiniais terminais.


Anotacija iš dalyko aprašo

Kursas skirtas supažindinti studentus su civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindais, žmonių ir turto apsaugos būdais bei priemonių panaudojimu ekstremalių situacijų atvejais, su darbuotojų saugos ir sveikatos darbe principais, pagrindiniais reikalavimais ergonomikoje, kenksmingų veiksnių poveikiu ir jų pašalinimo arba mažinimo būdais.


Praktika skirta ikispaustuvinio proceso teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įtvirtinimui, kūrybiškumo ugdymui.

Studentai kurs projektą susietą su vektorinės grafikos rengimu pjaustymo ploteriu technologijai, susipažins su šiai technologijai skirtomis medžiagomis, jas pritaikys praktiškai įgyvendinant  savo projektą.

Kita užduotis - projektas, susietas su trimačių tūrinių reklamos objektų projektavimo specifika, įvairove, medžiagomis ir parengimu gamybai.

Kompiuterinės grafikos ir maketavimo dalyko paskaitose klausytojai išmoks rinkti ir sisteminti projektinę medžiagą; tvarkyti tekstus, iliustracijas, skenuoti, retušuoti, parinkti spaudinio formatą, tikslingai pasirinkti kompiuterinę programinę įrangą atliekant projektavimo, braižymo bei maketavimo užduotis, gebės savarankiškai pasirinkti grafines kompiuterines programas konkrečiam darbui atlikti, naudojant programinę įrangą, įgytas žinias pritaikyti temos realizavimui, kurti taikomosios grafikos darbus, naudojant grafinius objektus, vaizdą ir tekstą, naudoti kompiuterinio šrifto, vaizdų įvairovę bei jų transformavimo galimybes, išsaugoti, spausdinti, importuoti ir eksportuoti dokumentus iš vienos sistemos į kitą, parengti grafinio dizaino darbų maketus. 

Studijuodami šį dalyką, studentai pademonstruoja pakuotės dizaino kūrimo grafinius sprendimus. Suformuluojama ir toliau projekte apibendrinama bei pagrindžiama pagrindinė pakuotės projekto koncepcija, projektuojamos įvairios pakuotės, atliekami projekto brėžiniai bei maketai ir parengiama pakuočių projektai reprodukavimui. 

Studijų metu studentai dalyvauja paktiniame užsiėmime auditorijoje.

Baigę šį dalyką studentai gebės:

  1. savarankiškai rinkti ir analizuoti informaciją, reikalingą  pakuotės projektui parengti;
  2. projektuoti originalias pakuotes, kokybiškai paruošti praktinę užduotį reprodukavimui;
  3. nustatyti ir pagrįsti pakuotės projekto kokybę;
  4. pristatyti ir pademonstruoti sukurtą pakuotės projektą;

Dalykas (3 ECTS) skirtas Grafinio dizaino studijų programos A specializacijos Leidinių ir spaudinių dizainas studentams. Dalyko paskirtis: suteikti pagrindines žinias ir suformuoti praktinius įgūdžius nagrinėjant periodinių leidinių specifiką, komercinius, informacinius ir meninius ypatumus. Dalyko turinys grindžiamas periodinės spaudos pagrindų įtvirtinimu, kuriant periodinio leidinio stilių, maketuojant leidinį tam skirta programa (Adobe InDesign), paruošiant jį spaudai.


Pademonstruoti studijų proceso metu įgytas kompetencijas kuriant , projektuojant baigiamąjį darbą. Savarankiškai atlikti meninį / mokslinį tyrimą, jo išvadomis pagrįsti kūrybines idėjas Atskleist gebėjimus stebėti, tyrinėti, įgyvendinti savo projektinius sumanymus. 

Demonstruoti pakankamą techninių žinių ir praktinių įgūdžių bagažą, gebėti tinkamai panaudoti medžiagas, medijas, techniką, metodus, technologijas ir įrankius, susijusius su dizaino šakomis.


INTERNETO SVETAINĖS DIZAINO PAGRINDAI dalykas (3 ECTS) skirtas Grafinio dizaino studijų programos 4 semestre studijuojantiems II kurso studentams.

Dalykas skirtas supažindinti su internetinių tinklalapių kūrimo programomis, jų taikymu, grafinės ir tekstinės informacijos tvarkymo būdais, analizuojant tinklalapių vizualinę informaciją ir ją pristatant, operatyviai priimant sprendimus, tvarkant tinklalapių elementus: grafinius objektus, nuotraukas, navigaciją bei tekstus. Dalykas remiasi internetinio dizaino redagavimo samprata, naujausiomis tinklalapių redagavimo technologijomis bei Lietuvos grafinio dizaino specialistų patarimais.

The aim of the subject is to introduce students to web design software, their application, graphic and text information administration methods; analysing and presenting visual webpage information, expeditiously taking decisions, handling webpage elements: graphics, photos, navigation and texts. The subject refers to web editing conception, modern website editing technologies and Lithuanian graphic design specialists’ advice.

Elektroninė leidybos dalykas (4 ECTS) skirtas Grafinio dizaino studijų programos Leidinių ir spaudinių secializaciją 6 semestre studijuojantiems III kurso studentams.
Dalykas skirtas susipažinti su elektroninio leidinio, kaip vientiso kūrinio, sudaryto iš iliustracijų, teksto ir grafinių elementų, specifika. Mokoma savarankiškai priimti sprendimus kuriant elektroninio leidinio koncepciją, struktūrą ir dizainą, suvokiant teisinius ir komercinius elektroninės leidybos aspektus.

The goal of the course is to present specifics of electronic publication as of an integral work which consists of illustrations, text, and graphical elements. Students are taught to make independent decisions when working on the concept, structure and design of an e-publisation, with respect to legal and commercial aspects of e-publishing.

Dalykas supažindina su daugialypės terpės (multimedia) projekto kūrimo ypatumais skaitmeninėse laikmenose ir kaip kompiuterių tinkluose skelbti projektą internete, paruošti jį naudojant keletą informacijos/raiškos priemonių. Aiškinama kaip integruoti daugialypės terpės (multimedia) projektus internete, rengti, analizuoti, koreguoti ir panaudoti parengtus įvairius videografikos elementus internetinėje leidyboje.

Mokoma kurti estetišką ir techniškai parengtą interneto svetainės projektą ir talpinti jį internete. Analizuoja pagrindines interneto technologijų sąvokas, jų kūrimo ir panaudojimo principus, programavimo kalbas, nagrinėja grafikos paruošimo ir redagavimo ypatumus, integruotų dokumentų valdymą, navigacijų ir dokumentų bazių kūrimą, atlieka darbą – kuria interneto puslapį  Adobe Photoshop ir Adobe  Dreamweaver programine įranga.

Dalyko turinys grindžiamas ikispaustuvinių procesų pagrindų įtvirtinimu, pasirenkant leidybines programas, kuriant ir redaguojant tekstus, fotografuojant ir redaguojant nuotraukas, parengiant grafinio dizaino darbą: šilkografinei, ofsetinei, skaitmeninei, fleksografinei spaudai, graviravimui lazeriu, pjovimui ploteriu ar frezavimui, nustatant parengto darbo kokybę, parenkant ir pritaikant spaudos ar reklamines medžiagas.

Dalykas skirtas išmokyti studentus teksto formavimo, įvairių šriftų derinimo tarpusavyje taisyklių, vaizdo ir teksto jungimo; suvokti iliustracijos ir teksto komponavimo logiką, vaizdų maketavimo spaudoje principus; kūrybiškai pritaikyti tipografikos elementus savo darbuose.


The subject is designed to teach students formatting, fonts, coordination between the different rules, video and text matching; to provide students with knowledge on illustrations and text composition, logic of images in print layout principles of typography which could be creatively implemented in students works.

Dalykas nagrinėja vizualinę komunikaciją, jos suvokimo, poveikio vartotojams ir kūrimo aspektus. Studentai mokomi pasirinkti optimalius vizualinio komunikavimo būdus ir priemones.


Subject examines the visual communication and its understanding, consumer exposure and development aspects. Students are taught to construct optimal methods to communicate in visual way.

Dalykas (3 ECTS) skirtas Grafinio dizaino studijų programos II kurso studentams.

Dalyko paskirtis supažindinti studentus su žmogaus daiktinės aplinkos raida XIX – XXI a. socialiniame, istoriniame, techniniame bei meniniame kontekste.


The course (3 ECTS) aims to acquaint students with the development of human material environment in the 19th-21st centuries in social, historical, technical and art contexts.

Dalykas (5 ECTS) skirtas Grafinio dizaino studijų programos III kurso studentams.

Dalyko paskirtis susipažinti su firmos stiliumi kaip pagrindine įmonės įvaizdžio ir grafinio identiteto dalimi, jo kūrimo ir įgyvendinimo būdais bei etapais.


The course (5 ECTS)  is designed to acquaint students with corporate identity as the main part of image and graphic identity, the ways and stages of its creation and realization.

Dalykas (3 ECTS) dėstomas Grafinio dizaino studijų programos C specializaciją „Pakuočių dizainą“ pasirinkusiems studentams. 

Dalykas skirtas nagrinėti industrinės pakuotės aspektus, pakavimo medžiagų tipus, jų charakteristikas, technologinius ir spaudos procesus, analizuoti pakavimo medžiagų pritaikomumą pakuočių konceptualiuose sprendimuose.


The purpose of the course (3 ECTS) is to study industrial packaging aspects, the tipes of packaging materials, their characteristics, technological and printing processes, to analyze packaging  materials suitability for the conceptual solutions. 

Praktika (3 ECTS) skirta supažindinti su grafinio dizainerio darbu, pagrindiniais terminais, kuriuos vartoja dizaineriai ir spaustuvininkai, spaudos technologijomis, kompiuterine programine įranga, kompiuterine-technine baze.

The practice (3 ECTS) is intended to introduce with graphic designers work, the main terminology used by designers and printers, printing technology, computer – technical base.

Dalykas (3 ECTS) skirtas Grafinio dizaino studijų programos III kurso studentams. 

Dalykas nagrinėja reklamos istoriją, jos suvokimo, poveikio vartotojams ir kūrimo aspektus. Studentai mokomi pasirinkti optimalius pranešimo perteikimo būdus, kurti reklamines strategijas, jas vizualizuoti, atlikti praktinius reklamos projektus.


Subject (3ECTS) examines the history of advertising and its understanding, consumer exposure and development aspects. Students are taught how to select the optimal means of delivery of the message, create promotional strategies and visualize them, make practical promotional projects.

Dalykas (4 ECTS)  skirtas Grafinio dizaino studijų programos C specializacijos Pakuočių dizainas studentams. Dalyko paskirtis: nagrinėti pakuotės vaidmenį dabartinėje rinkodaros sistemoje, supažindinti studentus su pakuotės kūrimo aspektais, apžvelgti pakuotės dizaino veiklos sfera, mokyti projektuoti sudėtingus pakuotės projektus siejant juos su prekinių ženklų serijomis, sukurti pakuotės prekės ženklo serijos maketus.


Subject ( 4 ECTS) aim is to study packaging role in modern market system, introduce students with packaging creating aspects, to overview packaging design activities areas, learn  to make the designs of complex packagings projects in conjunction with the series of brands, to create brand packaging series layouts.

Dalykas (3 ECTS) skirtas nagrinėti pakuotės paskirtį, rūšis bei gamybos technologijas. Pakuotės pagrindų dalykas skatina studento gebėjimus analizuoti ir įvertinti pakuotės analogus bei ugdo gebėjimą projektuoti įvairios paskirties pakuotes, paruošti projektus gamybai.


Subject aim is to study packaging purpose, types and production technology. Fundamentals of packaging course encourages students  to analyze and evaluate the packaging analogues and develop ability to design different purpose packaging, prepare projects for the production

Modulio PROJEKTAVIMAS 3 - Ikispaustuvinio proceso technologijų dalykas (4 ECTS) skirtas Grafinio dizaino studijų programos II kurso studentams. 

Dalyko paskirtis - kurti komunikacinio dizaino savarankiškus kūrybinius projektus. Susieti poligrafijos, spaudos medžiagų ypatumus bei pospaustuvinius procesus su grafinio dizaino projektui keliamais reikalavimais. Žinoti ir suprasti reprodukavimo (ikispaustuvinio proceso), tipografikos bei spaudos medžiagų terminologiją. Pritaikyti ir pakomentuoti spaudos technologijas.

Course annotation: to determine the connection between printing materials and technologies during the lectures; and doing creative projects to reveal influence of modern technologies for communication design projects. Practical training aims to develop students’ creative skills. During lectures students do practical tasks using particular printing method, and gain basic skills necessary for the pre-printing process.

Modulis skirtas įsisavinti dizaino projektavimo pagrindus, studijas pradedant nuo kompozicijos, spalvotyros pagrindų bei esminių projektavimo principų. Studijuojami dvimatės kompozicijos pagrindiniai komponavimo dėsningumai, kompozicijos meninės raiškos priemonės ir jų paskirtis, spalvotyra - spalvų teorija. Ugdomi meniniai kūrybinių idėjų pateikimo gebėjimai, suvokiant dizaino projektą, kaip meninės veiklos esmę.

Modulis sudarytas apjungiant studijų dalykus: „Kompozicija“ (4 kr.), „Spalvotyra“ (3 kr.) ir „Projektavimo pagrindai“ (3 kr.).

Projektavimo pagrindų kurso metu nagrinėjami baziniai kūrinio elementai, spalvinių ir grafinių raiškos priemonių sintezės svarba kūryboje, formos sudarymo ypatumai, projektavimo pradžiamokslis.  Praktinių užsiėmimų metu atliekamos pratybos - užduotys, padedančios įsisavinti teorines žinias bei suvokti projektavimo būtinumą, svarbą ir tikslingumą.

Modulis dėstomas pirmame semestre. Modulio studijos baigiamos egzaminu - darbų peržiūra.


Studijuojant dalyką „Kompozicija“ supažindinama su kompozicijos samprata, pagrindiniais harmonizavimo

būdais, meninės raiškos priemonėmis. Kurso metu nagrinėjami baziniai kūrinio elementai, grafinių raiškos priemonių sintezės svarba kūryboje, formos sudarymo ypatumai. Praktinių užsiėmimų metu atliekamos kompozicijos pratybos - užduotys, padedančios įtvirtinti teorines žinias.


Dalykas "Interjero projektavimas - 2" yra MODULIO: PROJEKTAVIMAS 2 dalis. Modulis dėstomas ketvirtame studijų semestre. Šį modulį sudaro keturi dalykai: "Interjero projektavimas - 2" (5 kr.); "Interjero įrangos projektavimas - 1" (3 kr.); "Dekoravimas" (3 kr.); ir praktika " Vizualizacijos praktika - 2" (3 kr.).
Šie dalykai papildo vienas kitą viso proceso metu bei atliekant kursinį darbą (sudaro bendrą projektą).

Modulis skirtas ugdyti profesionalius gebėjimus projektuoti bei dekoruoti gyvenamąjį interjerą, susipažinti su projektavimo eiga ir projekto pateikimo galimybėmis. Padėti įsisavinti ergonominius, estetinius projekto reikalavimus. Spręsti funkcines problemas. Mokėti profesionaliai atlikti baldų ir įrangos konstrukcinius brėžinius, dekoruoti patalpas ir kt., naudojant technologines naujoves bei pasiekimus.

Ugdomas savarankiškumas bei gebėjimas pasirinkti tinkamą sprendimą, generuoti idėjas, perteikiant įvairiomis priemonėmis, vizualizuoti bei pristatyti visuomenei.

Modulio studijos baigiamos egzaminu (darbų peržiūra ir pristatymas).


Kursas yra skirtas 1 kurso Interjero dizaino studentams pavasario semestrui.

Interjero dekoravimas

Praktika skirta susipažinti su būsimų projektų apimtimis, išsiaiškinti darbo eigos svarbą, išmokti suplanuoti laiką darbui atlikti, susipažinti su galimybėmis tinkamai pristatyti kuriamus projektus, pateikti save darbo pristatymo metu. 

Praktikos metu studentai formuos ir tobulins įgūdžius vaizdingai ir inovatyviai sukurti savo projekto prezentacijas. Studentai išmoks per tam tikrą laiką profesionaliai ir aiškiai atskleisti savo projekto esmines detales. 

Praktika atliekama trečiame semestre. Praktika baigiama atlikus ir pristačius numatytas užduotis.

Interjero dizaino Baigiamųjų Darbų grafinės dalies katalogai

Dalykas skirtas suteikti studentams galimybę tobulinti savo įgūdžius realioje projektavimo įmonės veikloje. Suvokti moralinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos rezultatus, jų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai ir aplinkai. Baigiamosios praktikos metu studentas turės galimybę dirbti komandoje, imtis atsakomybės už savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu. Baigiamosios praktikos metu studentas renka medžiagą savo baigiamajam darbui rengti. Dalykas dėstomas šeštame semestre. Dalyko studijos baigiamos darbu (peržiūra).


Studijuojant modulį "Projektavimo pagrindai - 2" apžvelgiami gyvenamųjų pastatų interjerų tipai, sprendžiami gyvenamosios aplinkos funkciniai ryšiai, tūrio - erdvės santykis, apšvietimo problemos, taip pat apžvelgiami formos kūrimo metodai nuo dvimatės iki trimatės išraiškos. Ieškomas objekto formos santykis su erdve ar aplinka, kuriamas stilistiškai vieningas, originalus interjeras. Modulio metu interjero projekto atlikimui įvaldomos taškinės ir vektorinės grafikos kompiuterinės programos. Modulio studijos baigiamos egzaminu.

Dalykas  „Įmonių ekonomika“ (4 ECTS) skirtas suteikti susistemintas žinias apie įmonių ekonomiką. Ugdyti loginį mąstymą analizuojant įmonėse vykstančius procesus. Praktinių užsiėmimų turinys susijęs su studento profesine veikla. Dalykas dėstomas šeštame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu. 

Modulio "Projektavimas 2" tikslas - suteikti studentams bazines žinias apie visuomeninių patalpų interjero projektavimą, privalomus teisinius reikalavimus, reglamentuojančius visuomeninių patalpų  projektavimą, projekto valdymą; ugdyti gebėjimus priimti profesionalius sprendimus kiekviename projektavimo etape dirbant individualiai bei grupėje su kitų specialybių atstovais, apdoroti ir analizuoti informaciją, sprendžiant konkrečią kūrybinę ar technologinę problemą, savarankiškai gilinti žinias.

Modulis sudarytas apjungiant studijų dalykus: visuomeninės paskirties interjero projektavimo pagrindai; visuomeninės paskirties interjero projektavimas, į kurį integruotos studijų programos „Grafinis dizainas“ aktualios temos.

Modulis sudarytas, atsižvelgiant į šių dienų poreikius ir užsienio partnerių patirtį, yra skirtas pritraukti užsienio ir Lietuvos studentus į atnaujintą „Interjero dizaino“ programą, sudarant galimybę įgyti šiuolaikinių kompetencijų, susijusių su darbu tarptautinėje aplinkoje. 

Modulis dėstomas penktajame studijų semestre.

Modulio trukmė – vienas semestras.


Dalykas skirtas išanalizuoti interjero dizaino raidos istoriją, tendencijas ir kryptis nuo seniausių laikų iki dabarties, sąsajas su architektūra ir daile. Plačiai nagrinėjami įvairių stilių kilmės kultūriniai, istoriniai, geografiniai, technologiniai aspektai ir jų įtaka šiuolaikinio interjero vystymosi procese.


Dalykas analizuoja nedidelės apimties pastato 3d modeliavimo ir nedidelės apimties patalpos interjero
vizualizavimo metodus. Įgyta patirtis yra Įvadas į Kompiuterinio projektavimo 3 dalyką.
Dalyko studijos vyksta atliekant 3d modeliavimo darbus.Dalykas dėstomas trečiame semestre.
Dalyko studijos baigiamos darbu.

Kursas skirtas interjero dizaino I kurso studentams. 3 ECTS Dalykas skirtas ivaldyti 3D, vektorines ir taškines grafikos kompiuterines programas, bei jų naudojimą interjero projektų atlikimui. Pateikiami visi projekto įgyvendinimo būdai, grafinių darbų kūrymas, redagavimas, bei apipavidalinimas pagal architektūrines normas ir taisykles. Įgyta patirtis tiesiogiai susieta su tolesnėmis projektų pateikimo galimybėmis. Supažindinti studentus su dažniausiai naudojamomis 3D technologijomis ir grafikos programomis, vizualiai pademonstruoti jų galimybes ir pagrindinius bruožus, aptarti dabartiniu metu egzistuojančias kompiuterinės grafikos vystymosi tendencijas bei jai keliamus uždavinius. Dalykas dėstomas antrame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.


Dalykas skirtas lavinti studentų erdvinį ir loginį mąstymą, susipažinti su inžinerinės grafikos objektu,  suprasti galiojančių standartų ir norminių dokumentų reikalavimus atliekant brėžinius. Ugdyti gebėjimą braižyti ir skaityti statybinius bei interjero dizaino brėžinius.

Studijuojant dalyką apžvelgiami braižomosios geometrijos pagrindai, įtvirtinami projekcinės ir statybinės braižybos įgūdžiai. Dalykas dėstomas pirmame kurse, pirmame semestre.

Dalyko studijos baigiamos egzaminu.


Kam skirtas, kada dėstomas, kiek kreditų. Anotacija

Lietuvoje pagal susiformavusią tradiciją etnografija yra mokslinės istorijos pagalbininkės, kraštotyros dalis, kartu su tautosaka tirianti materialųjį ir intelektualųjį tautos kultūros paveldą. Etninė kultūra – tai kaimo, miestelio, miesto ar regiono gyventojų iš kartos į kartą perduodamų kultūros vertybių visuma – su tautos istorija susijusi istorinė atmintis, tradicijų, papročių, tautosakos, muzikos, šokių, kalbos etninio savitumo – tarmių, etninių vietovardžių gerbimas ir išsaugojimas ateities kartoms.

Etnografijos tyrimų objektai yra kraštovaizdis, urbanistikos paveldas, dvarai, sakralinė architektūra, mažoji architektūra, etninė architektūra, statinių puošyba, technikos vertybės, tautinis kostiumasaudinių raštai, vestuviniai sodai, margučių raštai, Užgavėnių kaukės, žemdirbystės padargai, namų apyvokos daiktai, amatininkų darbo įrankiai, muzikos instrumentai, šventės, tradicijos, tautinių mažumų kultūros paveldas, memorialinės laidojimo vietos, o ypač iš kitų tautų Lietuvą dar išskiria metalinės kryžių viršūnės ir sakralinė medžio skulptūra.

Pirmieji etnografai Lietuvoje buvo Simonas DaukantasDionizas PoškaEustachijus Tiškevičius. (Vikipedija)

Dalykas skirtas studijuoti visuomeninės paskirties maitinimo įstaigų tipologiją. Kurso metu atliekama projektuojamo objekto esamos situacijos analizė.

Parengiamas visuomeninės paskirties maitinimo įstaigos lankytojų zonos ir pagalbinių patalpų funkcinis zonavimas. Sukuriamas vientisas lankytojų zonos interjero  dizaino projektas, parenkamos apdailos medžiagos ir apšvietimo sistemos.

Dalykas skirtas gilinti profesines žinias bei analizuoti pagrindinius apšvietimo dizaino principus. Paskaitų metu studijuojamos statybinės normos ir taisyklės, bei higienos normos. Projektuojant įvairių profilių interjerus, sprendžiamos apšvietimo dizaino problemos, kuriamas funkcionalus, stilistiškai vieningas interjeras.

Praktikos metu įtvirtinami brėžinių grafinio atlikimo įgūdžiai. Braižomi interjero brėžiniai: planai ir išklotinės kompiuteriu. Pateikiamas interjero sprendimas grafiškai, atvaizduojamos apdailos medžiagos. Išmokstama paruošti brėžinius spausdinimui, o atspausdintus sutvarkyti pagal brėžinių tvarkymo taisykles, juos sukomplektuojant, sulankstant bei įrišant. Suteikia galimybę studentui analizuoti ir vertinti savo bei kolegų darbą. Ugdomas savarankiškumas, gebėjimas generuoti idėjas jas pateikiant brėžinių pavidalu.
Praktikos metu įtvirtinami brėžinių grafinio atlikimo įgūdžiai, kompiuteriu sumaketuojant  nedidelės apimties patalpos interjero brėžinius: planus, interjero vaizdus, išklotines su baldais ir įranga, interjero apdailos medžiagomis, spalviniais sprendimais. Ugdomi brėžinių kompiuterinio maketavimo ir paruošimo spausdinimui įgūdžiai pagal brėžinių komponavimo  taisykles. Pateikiamas skaitmeninis rezultatas, vėliau jį atspausdinant ir pateikiant peržiūrai. Praktika suteikia galimybę studentui analizuoti ir vertinti savo bei kolegų darbą. Ugdyti savarankiškumą, gebėjimą pasirinkti tinkamą sprendimą, generuoti idėjas panaudojant kompiuterinę techniką ir įrangą.

Modulio tikslas - suteikti studentams teorinius ir praktinius garso ir vaizdo montažo pagrindus. Dalyke atskleidžiamos video ir filmo montažo technikos bei metodikos ypatybės, įrangos pritaikymo galimybės. Visos praktinės užduotys bus susijusios tarpusavyje siekiant susipažinti, analizuoti, integruotai pritaikyti ir tobulinti praktinius audiovizualinio montažo įgūdžius. Modulis dėstomas 3 semestre.  Modulio studijos baigiamos egzaminu, kuriame studentai pristato atliktų audiovizualinio montažo darbų paketą bei patikrinamos studento teorinės žinios ir modulio studijų metu įgyti praktiniai įgūdžiai.


Dalykas aprėpia animacijos klasikinės, eksperimentinės ir šiuolaikinės komercinės animacijos dizaino pagrindus, supažindina su jų raida ir įvairiais meniniais sprendimais ir skirtingomis techninėmis priemonėmis, panaudotomis įvairių autorių kūryboje, supažindina su animacinio kino novatoriškais eksperimentais, su šiuolaikinių kompiuterinių žaidimų dizaino sprendimais. Paskaitų metu žiūrimi ir analizuojami reikšmingiausi pasaulio istorijoje sukurti filmai. Studentai atlieka savarankiškus darbus, referatus, kuriuos pristato paskaitų metu kitiems kurso draugams ir dėstytojui. Teorinės ir praktinės studento žinios patikrinamos studento atliktu savarankišku darbu, skirtingo dizaino parengtų eskizų ir įvairia technika nufilmuotų kadro kompozicijų (filmo scenų, žaidimų), animatiko peržiūra. Atliekamos praktinės užduotys ir savarankiški darbai orientuoti į praktinių įgūdžių ugdymą naudotis animacija plėtojant studentų animacijos dizaino išmanymą.


Dalykas susideda iš animacijos istorijos ir animacijos pagrindų teorinio ir praktinio kurso. Per paskaitas supažindinama su animacijos istorijos raida ir įvairiomis animacijos meninėmis priemonėmis, analizuojami animaciniai filmai, pristatomi savarankiškai darbai. Animacijos pagrindų dalyje supažindinama su dailininko animatoriaus specialybe, pagrindiniais animacijos principais ir  pagrindinėmis techninėmis animacijos priemonėmis. Studentai mokysis kurti scenų ir epizodų animaciją, atskirų elementų komponavimą scenoje, epizode, filme. Praktinės užduotys ir savarankiški darbai orientuoti į animacijos praktinių įgūdžių ugdymą plėtojant studentų individualumą, originalumą. Visos praktinės užduotys padės išvystyti studentų gebėjimus savarankiškai atlikti animacijos scenas ir kurti originalius animacinius klipus ar filmus, vertinti techninę ir estetinę animacijos pusę, analizuoti savo ir kolegų darbus.  


Kurso tikslas – studentus susipažinti su projektų valdymo principais, suformuoti projektinio darbo įgūdžius, suteikti bazines sistemines žinias apie verslo subjektus, jų valdymą, rinkodarą, verslo esmę, verslo formas, verslo planavimą, darbo teisę. Šis kursas suformuos studentų projektinio darbo įgūdžius, projekto struktūros ir valdymo proceso logikos supratimą, gebėjimą savarankiškai pasirinkti ūkinės veiklos formą, kūrimo ir plėtotės strategijos kryptis laisvos rinkos sąlygomis, ugdys verslumo įgūdžius.

Dalyko studijos apima 6 kryptis: pagrindinė kryptis yra projektų valdymas, kitos kryptys: darbo teisės, verslo plano formavimo, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių valdymo pagrindai, supažindinimas su veiklos/verslo formomis.

Projekto rengimas grindžiamas komandiniu darbu ir užduočių pasiskirstymo principu. Paskaitų metų bei savarankiškai studijuojant įgytas žinias studentai pateiks rengdami baigiamąjį darbą, galės taikyti profesiniame darbe, kurdami savarankišką ūkinę veiklą, verslą ar dirbdami komandoje, gebės analizuoti situaciją rinkoje, argumentuotai nuspręsti dėl veiklos formos pasirinkimo bei taps aktyviais verslo dalyviais, kurdami darbo vietas ir savarankiškai vykdydami ūkinę veiklą. Dalyko studijų rezultatas – originalios koncepcijos projektinis pasiūlymas susidedantis iš:

projekto idėjos analizės (techninės, komercinės, financinės, ekologinės, organizacinės, socialinės, ekonominės ir įtakos grupių), detalaus projekto įgyvendinimo plano, reikiamų išteklių ir galimų projekto rezultatų formulavimo, suformuoto projekto biudžeto. Pasiūlymas rengiamas kaip spausdintas ir elektroninis dokumentas bei ekraninis pristatymas. Dalykas dėstomas 1 semestre. Dalyko studijos baigiamos studento rašto darbo pristatymu.


Dalykas (3 ECTS) skirtas Multimedijos dizaino studijų programos III kurso studentams.

Dalyko tikslas - suteikti studentams bazines sistemines žinias apie kordinuotą vizualųjį stilių, meno raiškos ir komunikacijos jungimą, kompleksinio projektavimo metodiką. Šis kursas suformuos studentų gebėjimą savarankiškai rasti informaciją, ją apibendrinti ir įvertinti, ugdys sugebėjimą organizuoti darbą nuo problemos suformulavimo iki galutinio produkto.

Projekto rengimas grindžiamas komandiniu darbu ir užduočių pasiskirstymo principu. Įgytas paskaitų metų bei savarankiškai studijuojant žinias studentai pateiks rengdami baigiamąjį darbą, galės taikyti profesiniame darbe, kurdami taikomojo pobūdžio vizualiojo komplekso projektus, dirbant kūrybinį darbą reklamos agentūrose, televizijos, radijo ir garso įrašų studijose ir kt. 

Dalyko rezultatas – originalios koncepcijos projektinis pasiūlymas, eksplikacija, susidedantis iš: piešinių (įvaizdžių), brėžinių parengtų gamybiniam etapui ir kitos vizualios (grafinės medžiagos). Pasiūlymas rengiamas kaip dokumentas bei ekraninis pristatymas. Dalykas dėstomas 6 semestre. Dalyko studijos baigiamos studento savarankiškai atliktų darbų peržiūra.


Dalykas skirtas įtvirtinti užsienio kalbos kaip komunikacinės priemonės įgūdžius ir profesinės terminijos vartojimą. Studentai išmoks skaityti, analizuoti ir interpretuoti specialybės, mokslo populiarinimo ir bendro pobūdžio informaciją/literatūrą, gebės pildyti verslo dokumentaciją, žodžiu/raštu reziumuoti informaciją, vartojant taisyklingas gramatikos normas bei meninės raiškos priemonių įvairovę. Dalykas dėstomas pirmame ir antrame semestruose. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.


Šis kursas skirtas Multimedijos dizaino studijų programos Meninės raiškos modulio Kopozicijos dalyko I kurso studentams.

Modulio tikslas - supažindinti studentus su dvimačio statiško vaizdo ir dramos teksto komponavimo principais ir ugdyti gebėjimą taikyti šias žinias rengiant filmo scenarijų ir kadruotę. Modulis apima 4 komponavimo aspektus – scenarijaus rašymo, piešimo, dvimatės kompozicijos ir spalvotyros. Šių dalykų integracijos ašis - vaizdo bei teksto ryšių suvokimas ir atskleidimas, studentų kūrybiškumo  ir konceptualaus mąstymo plėtotė. Per praktinius užsiėmimus studentai bus supažindinti su vaizdo ir scenarijaus kūrimo principais ir raiškos priemonėmis, jie atliks trumpas užduotis, mokysis argumentuotai pagrįsti savo kūrybinę idėją, pateikti sukurtą kompoziciją vertinimui, diskutuoti analizuojant savo  ir kitų grupės narių sukurtas kompozicijas, meno pavyzdžius. Galutinis modulio projektas – parengtas trumpametražio filmo (animacinio, dokumentinio, vaidybinio ir pan.) scenarijus ir kadruotė.  Studentų sukurti praktiniai ir savarankiški darbai yra pateikiami per tarpinę ir galutinę peržiūrą ir yra vertinami komisijos. Šios žinios ir įgūdžiai bus taikomi visose multimedijos dizaino specializacijose, kaip visų kūrybinių užduočių pagrindas. Modulis dėstomas 1 semestre. Modulio studijos baigiamos studento kursiniu darbu.

The goal of the module –to familiarise students with the principles of composition of a two-dimensional static image and drama text, to develop an ability to apply this knowledge in preparing a film script and storyboard. The module covers 4 compositing aspects– script writing, drawing, two-dimensional composition and colour studies. The integration axis of these subjects- perception and disclosure of the links between an image and text, development of students’ creativity and conceptual thinking. During practical classes students will become familiar with the principles of image and script creation and expression means. They will perform short tasks; will learn how to ground their creative idea in a reasoned way; to present a created composition for assessment; to discuss while analysing compositions, examples of artworks created by themselves or other group members.The final project of the module – a prepared short-length film (animated, documentary, fiction, etc.)script and storyboard. Practical and individual works created by studentsare presented during progress and final review and are assessed by the commission. This knowledge and skills will be applied in all specialisations of Multimedia Design as a basis of all creative tasks.The module is taught inthe 1stsemester.The module studies are finished with the student’scourse work.


Dalykas skirtas supažindinti studentus su  reiškiniu, kurio formos gimsta dabartyje, kartais net aplenkdamos į tėvystę pretenduojančias teorijas – su medijų kultūra. Pasirinktas studijų pagrindas – analizuoti kino, kaip įvairias medijas jungiančio fenomeno, kūrinius antropologiniu požiūriu. Tokiu būdu judantį vaizdą kuriantiems studentams atsiras galimybė sau priimtinu būdu analizuoti  įvairius naujųjų medijų semantinius aspektus ir jų sąveikas bendroje vizualinėje kino kalboje. Dalykas dėstomas 3 semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.


5 ECTS kreditai

Dalykas skirtas susipažinti su dizainerio darbo specifika bei įvairiomis dizainerio kūrybinio potencialo realizacijos sritimis, ugdyti principinius darbo įgūdžius – kūrybiškumą, gebėjimą analizuoti, formuluoti problemas bei jas spręsti, vizualiai perteikti savo sumanymus eskizuojant bei naudojant įvairias maketavimo technikas, parengti projektinius pasiūlymus bei juos realizuoti.

Modulio teorinę dalį sudaro įvairių dizaino sričių bei jose taikomų metodų apžvalga, dizaino tyrimų sričių analizė. Praktinių užduočių pagalba studentai susipažįsta su projektavimo etapais, išbando dizaino metodus, technikas  praktiškai. Dalis šių užduočių atliekama dirbant individualiai bei grupėse. Studentų atlikti praktiniai ir savarankiški darbai yra pateikiami portfolio forma kursinio darbo gynimo metu viešoje peržiūroje ir yra vertinami komisijos.

Įgytas žinias studentai galės taikyti kurdami dizaino, medijų produktus.

The subject in the Basics of Digital Technologies is aimed at providing students with theoretical and practical basis for work with the software creating a digital image (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, In Design, Flash) in creating static and dynamic multimedia products, using pixel graphic image and vector graphics elements. Students will become familiar with the basic principles of software operation; will find out functions of software work tools. While performing practical tasks students will learn editing, layout of the digital graphic image. They will find out about the possibilities and requirements for posting created material on the internet. The subject is taught in the 1st semester. The subject studies are finished with a work independently performed by the student.


Dalykas skirtas supažindinti studentus su skaitmeninių vaizdų redagavimo galimybėmis Adobe Lightroom ir Photoshop programomis: analizuojama kaip naudotis įrankiais, kurių pagalba galima redaguoti vaizdo šviesumą ir spalvas, koloritą, kadruoti kompoziciją, ištiesinti horizontą, stiprinti vaizdo ryškumą, retušuoti ir koreguoti atskiras vaizdo dalis. Dalykas dėstomas pirmame semestre. Dalyko studijos baigiamos praktiniais darbais.

Baigiamosios praktikos metu fotografijos, reklamos įmonėse, laikraščiuose ir žurnaluose ar knygų leidybos įmonėse studentas įtvirtina įgytas žinias ir gebėjimus, demonstruoja darbų organizavimo ir realizavimo laiku įgūdžius, laikosi darbų saugos reikalavimų. Nagrinėjamos fotografavimo užduotys bei darbo eiga, mokomasi atlikti darbus naudojantis naujausiomis technologijomis ir fotoaparatūra. Praktikos metu studentas atlieka jam skirtas užduotis, renka medžiagą baigiamajam darbui, atlieka taikomąjį tyrimą, rengia praktikos ataskaitą, kurioje apibendrina tyrimo medžiagą. Praktika atliekama šeštame semestre. Praktika baigiama studento savarankiškai atliktu darbu.


The subject is designed to introduce students to the evolution of of the global art of the 20th - 21th century. History is taught according to the recent Fine Arts research studies, based on the theory and practice of Modernism and Postmodernism. The evolution of the discussed period of art is associated with other areas of art and common artistic styles and trends.

Objective of the subject is to reveal the concept of aesthetics, to provide knowledge about the categories of aesthetics, aesthetic phenomena, forms of aesthetic activity and to introduced to the diversity of aesthetic reality. During the lectures, students will analyze and interpret the aesthetic phenomena, explore the aesthetic categories and forms of aesthetic activity, will learn to evaluate the aesthetic values. Subject studies include problems of the historical development of aesthetics, the issues of origin of the work of art, the artist, the perceiver and the critical evaluation. Students will analyze works of art, various themes of aesthetics and texts of the authors who have investigated them.

Dalyko tikslas – atskleisti estetikos sampratą, suteikti žinių apie estetikos kategorijas, estetinius reiškinius, estetinės veiklos formas ir supažindinti su estetinės tikrovės įvairove. Paskaitose studentai analizuos ir interpretuos estetinius reiškinius, tyrinės estetines kategorijas ir estetinės veiklos formas, mokysis vertinti estetines vertybes.

Dalyko studijos apima estetikos istorinės raidos problematiką, meno kūrinio kilmės, menininko, suvokėjo ir kritinio vertinimo klausimus. Studentai analizuos meno kūrinius, įvairias estetikos temas ir jas tyrinėjusių autorių tekstus.

Dalykas skirtas atskleisti pagrindinius moderniojo meno bruožus ir ypatumus, suteikti žinių apie moderniojo meno judėjimus, kryptis, sroves bei kūrėjus ir supažindinti su moderniojo meno kūrinių įvairove. 

Paskaitose analizuojami modernaus meno reiškiniai, jų raidos tendencijos ir kryptys, aptariami žymiausių autorių kūrybos principai ir metodai, menininkų manifestai ir darbai, jų interpretavimo galimybės.

Studentai susipažins su ryškiausiais XIX a. pabaigos – XXI a. pradžios Vakarų tapybos, skulptūros ir architektūros raidos momentais, analizuos įvairių meninių krypčių kontekstą ir plėtotę.

Paskaitose studentai analizuos meno kūrinius, audiovizualinę medžiagą, įvairias moderniojo meno temas ir jas tyrinėjusių autorių tekstus, jas pristatys seminaruose ir diskusijose.

 


Žiniasklaidos pagrindų kursas skirtas supažindinti studentus su pagrindinėmis šiuolaikinės žiniasklaidos priemonėmis ir formomis, naujausiomis jų raidos tendencijomis. Dėmesys skiriamas ne tik tradicinių žiniasklaidos kanalų ir priemonių (spaudos, radijo, televizijos, kino, reklamos) studijoms, bet ir naujausioms žiniasklaidos tendencijoms, interneto bei socialinės žiniasklaidos priemonėms. Paskaitose studentai įgaus žinias ir gebėjimus, būtinus norint kokybiškai orientuotis žiniasklaidos priemonių įvairovėje, atskirti kiekvienai priemonei keliamus reikalavimus, išmoks praktiškai taikyti naujienų atrankos kriterijus, atlikti redakcinio darbo simuliacijas. Dalykas dėstomas antrame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento atliktu savarankišku darbu.

Dalykas  „Įmonių ekonomika“ (ECTS) skirtas suteikti susistemintas žinias apie įmonių ekonomiką. Ugdyti loginį mąstymą analizuojant įmonėse vykstančius procesus. Praktinių užsiėmimų turinys susijęs su studento profesine veikla. Dalykas dėstomas šeštame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento savarankiškai atliktu darbu.

Dalykas skirtas suformuoti reklamos, kaip vizualinės kalbos sampratą,  taikyti fotodizaino principus ir taikomosios fotografijos panaudojimo grafiniame dizaine reikalavimus, kuriant reklaminius produktus. Studentai analizuoja maketavimo; fotografijos, grafinių elementų ir šrifto derinimo principus; vaizdo bei teksto reikšmę, perteikiant reklaminę idėją. Analizuojami reklaminių idėjų vizualizacijos principai, komunikaciniai modeliai, fotografavimo metodų įtaka reklaminio vaizdo kūrimui. Kuriami įvairūs dizaino produktai – lauko reklamos, plakatai, skrajutės, kiti smulkieji spaudiniai. 

Dalykas Fotografijos istorija (3ECTS) dėstomas Fotografijos technologijos studijų programos studentams. Dalyko tikslas – suteikti fotografijos istorijos žinių ir atskleisti fotografijos raidos ypatumus bei sąsajas su kitais menais. Fotografijos istorija dėstoma, atsižvelgiant į modernios vaizduojamosios dailės raidą ir santykį bei priklausomybę nuo fotografijos technikos, technologijos raidos. Akcentuojama dokumentalios fotografijos raida, jos priklausomybė nuo foto technikos galimybių plėtros ir jų įtakos vizualinės fotografijos kalbos formavimuisi. Nagrinėjama fotografijos įtaka modernizmo dailės plėtotei ir jos vieta postmodernistinėje kultūroje, analizuojama žymiausių fotografų kūryba. Lietuvos fotografijos istorija apžvelgiama, atsižvelgiant į pasaulinės fotografijos raidą. Dalykas dėstomas ketvirtame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.


Dalyko tikslas – atskleisti taikomųjų tyrimų sampratą, tipologiją, pagrindinius principus, tyrimų planavimo, organizavimo ir apiforminimo ypatumus. Paskaitose analizuojama kada ir kokiu tikslu atliekami taikomieji tyrimai, supažindinama su jų atlikimo specifika ir jiems keliamais reikalavimais. Atskleidžiamas taikomųjų tyrimų procesas, pristatomi naudojami metodai, duomenų rinkimo procedūros ir jų apdorojimo ypatumai. Studentai mokosi identifikuoti specialybės probleminius klausimus ir numatyti jų sprendimo variantus. Šio dalyko žinios ir įgūdžiai bus taikomi atliekant baigiamąją praktiką, rengiant baigiamąjį darbą. Dalykas dėstomas penktame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento savarankiškai atliktu darbu.

Baigę šį dalyką studentai gebės planuoti ir atlikti taikomuosius tyrimus, įvertinti informacinius šaltinius ir atlikti jų analizę, spręsti kūrybiniame procese iškylančias problemas, taikydami tiriamosios veiklos metodiką, gebės nustatyti užsakovų ir vartotojų poreikius, apibendrinti surinktus duomenis ir juos pritaikyti kūrybiniame procese.Dalykas (5 ECTS) skirtas Fotografijos technologijų studijų programos studentams. 

Paskaitose siekiama suteikti žinių apie įvairius kultūros fenomenus, pristatyti skirtingas kultūrines epochas per istorinių įvykių, religijos, mokslo ir meno prizmę. Paskaitose lyginami skirtingų laikotarpių charakteringi bruožai ir ieškoma jų pasireiškimo priežasčių. Taip pat skatinama įvertinti Lietuvos kultūros indėlį pasaulio paveldo kontekste.


Dalykas skirtas supažindinti studentus su techninių matavimų pagrindais, išmokyti įvertinti detalių tinkamumą, parinkti detalių darbo brėžiniuose sąlaidas, leidžiamuosius nuokrypius bei matmenų tikslumą, žymėti paviršiaus šiurkščio parametrus bei formos ir tarpusavio padėties tikslumą, tikrinti detales universaliomis matavimo priemonėmis.

Bendrosios fizikos kursas skirtas studentams studijuojantiems technologijos mokslų krypties nuolatinių ir ištęstinių studijų programose. 

Dalykas skirtas įsisavinti vidaus degimo variklių teorinius ir tikruosius darbo ciklus, mechanizmų ir sistemų veikimo ir projektavimo ypatumus. Teoriškai analizuojami ir praktiškai tiriami indikatoriniai ir efektyvūs variklio rodikliai: sukimo momentas, galingumas, absoliučios ir lyginamosios degalų sąnaudos, lyginamoji galia, variklio efektyvus ir šiluminis naudingumo koeficientas, ekologiniai ir kiti parametrai. Atliekami alkūninio – švaistiklinio mechanizmo kinematiniai ir dinaminiai skaičiavimai. Dalyke nagrinėjamos variklių tobulinimo perspektyvos. Dalykas dėstomas ketvirtame semestre, studijos baigiamos egzaminu.


Dalykas skirtas supažindinti studentus su taikomųjų tyrimų metodologijos pagrindais. Paskaitų ciklo metu formuojami įgūdžiai, reikalingi rengiant kursinį, savarankišką bei baigiamąjį darbą ar publikacijas spaudoje. Dalyko turinys orientuotas į tyrimo metodų taikymą, taikomojo tyrimo proceso planavimą, organizavimą ir atlikimo specifiką. Kurso metu atliekama literatūros analizė, formuluojama tema, apibrėžiama problema, aktualumas, tikslas bei uždaviniai, renkami duomenys, atliekama jų analizė, daromos išvados. Dalykas dėstomas trečiame  semestre. Dalyko studijos baigiamos studento atliktu savarankišku darbu

Dalykas skirtas supažindinti studentus su Lietuvos Respublikos standartizacijos sistema bei tarptautiniais standartais, išmokyti įvertinti detalių tinkamumą, parinkti detalių darbo brėžiniuose sąlaidas, leidžiamuosius nuokrypius bei matmenų tikslumą, žymėti paviršiaus šiurkščio parametrus bei formos ir tarpusavio padėties tikslumą, tikrinti detales universaliomis matavimo priemonėmis. Dalykas dėstomas trečiame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu.


Dalykas skirtas nagrinėti psichologijos mokslo ištakas, objektus, metodus, pagrindines psichologijos sąvokas ir teorijas, analizuoti žmogaus psichinius pažinimo procesus, asmenybės psichologiją, efektyvaus bendravimo ypatumus, konfliktų priežastis, jų šaltinius bei sprendimų strategijas.

Dalykas skirtas įsisavinti vidaus degimo variklių teorinius ir tikruosius darbo ciklus, mechanizmų ir sistemų veikimo ir projektavimo ypatumus. Teoriškai analizuojami ir praktiškai tiriami indikatoriniai ir efektyvūs variklio rodikliai: sukimo momentas, galingumas, absoliučios ir lyginamosios degalų sąnaudos, lyginamoji galia, variklio efektyvus ir šiluminis naudingumo koeficientas, ekologiniai ir kiti parametrai. Atliekami alkūninio – švaistiklinio mechanizmo kinematiniai ir dinaminiai skaičiavimai. Dalyke nagrinėjamos variklių tobulinimo perspektyvos. Dalykas dėstomas ketvirtame semestre, studijos baigiamos egzaminu.


Dalyko anotacija

Dalykas skirtas nagrinėti taikomosios matematikos pagrindus, taikyti fundamentaliąsias matematikos žinias ekonominiams, technologiniams bei techniniams skaičiavimams pagrįsti ir uždaviniams spręsti, analizuoti ir vertinti teorinės veiklos bei eksperimentų rezultatus. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.


Dalykas skirtas suprasti parametrinio modeliavimo principus, supažindinti su SolidWorks trimačio projektavimo paketu. Studijuojant dalyką įgyjama įgūdžių ir gebėjimų taikyti kompiuterinio projektavimo technologijas kuriant parametrinius detalių modelius, generuojant detalių brėžinius. Suteikiama žinių apie veleno tipo ir plokštės tipo detalių, lakštinio metalo gaminių, suvirintų detalių projektavimą. Supažindinama su detalių junginių projektavimu. Dalykas dėstomas antrame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu.


Modulio paskirtis - padėti įgyti studentams pirmųjų darbo su kompiuterine projektavimo sistema žinių bei įgūdžių, kurie galės būti panaudoti tolimesnėms studijoms bei praktiniame darbe.

Konspekte apžvelgiamos studentams būdingos kalbos klaidos, aptariami norminės kalbos reikalavimai, svarbiausi su profesine kalba susiję tarties, kirčiavimo, leksikos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės dalykai, nagrinėjami studijų darbų rengimo reikalavimai.Po kiekvienos dalies pateiktos praktinės užduotys, jas atlikę studentai įgis taisyklingos kalbos įgūdžių, pritaikys teorines žinias.


Inžinerinė ir kompiuterinė grafika tai techninės informacijos grafinio pateikimo metodai, formos ir priemonės

Dalykas skirtas įsisavinti intelektualių eismo valdymo sistemų teorines ir praktines žinias, naudingai pritaikyti techninės dokumentacijos teikiamą informaciją, mokėti įvardyti ir suprasti eismo organizavimo priemones ir pagrindines kelių eismo taisykles. Dalykas dėstomas šeštame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu

Informacinių technologijų dalykas skirtas studentams, jau turintiems pradinių darbo su kompiuteriais įgūdžių, įgytų pagrindinėje mokykloje. Bazinių žinių pagrindu dalykas formos studentų gebėjimus. Jie gebės taikyti informacinių technologijų žinias inžinerinėms problemoms spręsti ir taikomajai programinei įrangai valdyti.

Dalykas skirtas suteikti susistemintų žinių apie įmonių sampratą, rinkodarą ir vadybą, apskaitos pagrindus, ugdant loginį mąstymą, analizuojant vykstančius įmonės ekonominius procesus. Praktinių užsiėmimų turinys, kursinio darbo tematika susieta su studento profesine veikla. Dalykas dėstomas šeštame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento atliktu savarankišku darbu.


Dalykas skirtas padėti studentams įgyti fizikos žinias, įsisavinti mechanikos, molekulinės fizikos ir termodinamikos, elektros ir magnetizmo bei banginės optikos terminus ir sampratas, formuoti gebėjimus, juos taikyti sprendžiant inžinerines problemas bei identifikuojant jų priklausomybę nuo įvairių fizikinių reiškinių


Dalykas skirtas įtvirtinti suformuotus gebėjimus suprasti elektrinius bei elektromagnetinius reiškinius, vykstančius elektrinėse ir magnetinėse grandinėse,  nustatyti jų tarpusavio ryšį, išmokyti atlikti elektros grandinių parametrų skaičiavimus,  juos analizuoti, palyginti, praktiškai panaudoti įgytas žinias. Ugdomas gebėjimas suvokti procesų, vykstančių elektromechaniniuose automobilio įtaisuose, fizikinę esmę.  Dalykas dėstomas antrame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento atliktu savarankišku darbu.


Dalykas skirtas susipažinti su atliekamomis eismo įvykio ekspertizėmis, transporto priemonės greičio apskaičiavimo būdais, transporto priemonės draudimų rūšimis ir jų sąlygomis, pagrindiniais transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros techniniais reikalavimais. Mokėti vartoti techninę terminiją, nustatyti transporto priemonės rinkos vertę, remonto kaštus. Dalykas dėstomas šeštame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu ir egzaminu.

Dalykas skirtas suteikti žinių apie automobilio įrangą ir jos konstrukcinius skirtumus, konstrukcijų plėtros tendencijas. Pateikiamos žinios apie vidaus degimo variklių, transmisijos, važiuoklės, valdymo mechanizmų sandara ir jų konstruktyvinius ypatumus. Dalykas dėstomas antrame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu.


Dalykas skirtas susipažinti su automobilyje naudojamais elektros įrenginiais, jų konstrukcijomis, sudėtinėmis dalimis ir praktiniu elektros įrenginių veikimo principų išbandymu. Analizuojami šių įtaisų parametrai, charakteristikos ir numatoma patikros metodika. Dalykas dėstomas trečiame semestre, studijos baigiamos egzaminu.

Dalykas skirtas įtvirtinti užsienio kalbos kaip komunikacinės priemonės įgūdžius, vartoti profesinę terminiją. Studentai  turi išmokti skaityti,  suprasti, analizuoti specialybės, mokslo populiarinimo ir bendro pobūdžio tekstus, gebėti pildyti verslo dokumentaciją, žodžiu/ raštu reziumuoti informaciją, vartojant taisyklingas gramatikos normas. suprasti techninę dokumentaciją. Dalykas dėstomas pirmame ir antrame semestruose. Pirmame semestre dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu, antrame semestre – egzaminu.

Dalykas skirtas susipažinti su skirtingomis diagnostikos sistemomis ir jų paskirtimis, pagrindiniais diagnostikos parametrais, automobilių techninio eksploatavimo įmonėse naudojamomis diagnostikos priemonėmis, variklių valdymo sistemų, transmisijos, valdymo mechanizmų, elektros įrenginių ir komforto įrenginių elektronikos, saugos įtaisų diagnostikos technologija.

Praktika skirta supažindinti su elektronikos elementų žymėjimu, konstrukcija, valdymo įrenginių savybėmis. Įgyti žinių apie montavimo darbų technologijas ir technine dokumentacija. Organizuoti saugų ir ekologiškai švarų montavimo darbą.

Dalykas skirtas susipažinti su skirtingomis diagnostikos sistemomis ir jų paskirtimis, pagrindiniais diagnostikos parametrais, automobilių techninio eksploatavimo įmonėse naudojamomis diagnostikos priemonėmis, variklių valdymo sistemų, transmisijos, valdymo mechanizmų, elektros įrenginių ir komforto įrenginių elektronikos, saugos įtaisų diagnostikos technologija.

Bendrosios fizikos kursas skirtas studentams studijuojantiems technologijos mokslų krypties nuolatinių ir ištęstinių studijų programose. 

Dalykas skirtas susipažinti su automobilių techninės priežiūros ir remonto sistema, atlikimo technologija, automobilių techninio eksploatavimo įmonėse naudojama technologine įranga techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti.

Dalykas skirtas įtvirtinti užsienio kalbos kaip komunikacinės priemonės įgūdžius, vartoti profesinę terminiją. Studentai  turi išmokti skaityti,  suprasti, analizuoti specialybės, mokslo populiarinimo ir bendro pobūdžio tekstus, gebėti pildyti verslo dokumentaciją, žodžiu/ raštu reziumuoti informaciją, vartojant taisyklingas gramatikos normas. suprasti techninę dokumentaciją. Dalykas dėstomas pirmame ir antrame semestruose. Pirmame semestre dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu, antrame semestre – egzaminu.

Dalykas skirtas suprasti civilinės ir darbų saugos sistemos struktūrą, jos elementus ir valdymą, žmoniškojo veiksnio įtaką. Studijuojant dalyką apžvelgiami aplinkosaugos, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai, žmonių ir turto apsaugos būdai bei priemonės ekstremalių situacijų atvejais, supažindinama su darbuotojų saugos ir sveikatos darbe principais, pagrindiniais ergonomikos reikalavimais, kenksmingų veiksnių poveikiu ir jų pašalinimo arba mažinimo būdais. Dalykas dėstomas trečiame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.Studentai gebės apibūdinti problemos (darbo) teorinius aspektus, pademonstruoti  dalykinę erudiciją, pateikti nformaciją apie tyrimo objektus. Studentas mokės pasirinkti temą atitinkančius duomenų rinkimo metodus,  tyrimo metodikas ir gebės pasiūlyti pasirinktos problemos sprendimo būdus. Parengtu darbu įrodys, kad pasiekti studijų tikslai ir studijų programoje numatytos profesinės siekiamybės.

Dalykas "Ekonomikos teorija" (3ECTS kreditai) – skirtas Technikos fakulteto studentams. Dalyko paskirtis -  supažindinti studentus su ekonomikos sąvokomis ir dėsniais. Išnagrinėti rinkos funkcijas bei formas,  aptarti rinkos ir valstybės santykius, įvertinti pagrindinius šalies makroekonominius rodiklius, bendrąsias globalines problemas.

Dalykas "Ekonomikos teorija" (3ECTS kreditai) – skirtas studijų  programos "Transporto logistika" studentams. Dalyko paskirtis -  supažindinti studentus su ekonomikos sąvokomis ir dėsniais. Išnagrinėti rinkos funkcijas bei formas,  aptarti rinkos ir valstybės santykius, įvertinti pagrindinius šalies makroekonominius rodiklius, bendrąsias globalines problemas.

Dalykas skirtas įtvirtinti žinias  apie elektros ūkį, elektros rinkos susidarymo ir reorganizavimo priežastis, nuosavybę energetikoje, elektros ūkio teisinį reguliavimą, elektros kainodarą, elektros rinkos organizavimo formas, Europos valstybių ir JAV elektros rinkų organizavimo modelius, o taip pat Lietuvos ir Baltijos šalių elektros rinkas. Dalykas dėstomas penktame semestre, dalyko studijos baigiamos studento savarankiškai parengtu darbu.

Dalykas skirtas suteikti žinių apie valdymo įtaisų (VĮ) struktūrą. Išmokti dirbti su valdymo, automatikos ir apsaugos sistemų įtaisais, valdyti sistemas. Sugebėti komplektuoti, programuoti, montuoti, testuoti, analizuoti įrangą. Pateikiamos pagrindinės žinios apie mikroprocesorines sistemas, mikrovaldiklius, programuojamuosius loginius valdiklius, jų programavimo ypatumus, specializuotas sistemas. Teorinės žinios įtvirtinamos laboratoriniais darbais ir studento savarankiškai atliktu kursiniu darbu (projektu). Dalykas dėstomas ketvirtame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.Dalykas skirtas suteikti žinių apie automobilio mikroprocesorinio valdymo įtaisų struktūrą. Pateikiamos pagrindinės žinios apie automobilių valdymo blokus, mikroprocesorines sistemas, jų ypatumus, specializuotas sistemas.

Dalykas skirtas susipažinti su lengvųjų automobilių variklių maitinimo sistemų komponentais, jų charakteristikomis, panaudos ypatumais.

Dalykas skirtas įsisavinti vidaus degimo variklių teorinius ir tikruosius darbo ciklus, mechanizmų ir sistemų veikimo ir projektavimo ypatumus. Teoriškai analizuojami ir praktiškai tiriami indikatoriniai ir efektyvūs variklio rodikliai: sukimo momentas, galingumas, absoliučios ir lyginamosios degalų sąnaudos, lyginamoji galia, variklio efektyvus ir šiluminis naudingumo koeficientas, ekologiniai ir kiti parametrai. Atliekami alkūninio – švaistiklinio mechanizmo kinematiniai ir dinaminiai skaičiavimai. Dalyke nagrinėjamos variklių tobulinimo perspektyvos. Dalykas dėstomas ketvirtame semestre, studijos baigiamos egzaminu.Dalykas skirtas įtvirtinti suformuotus gebėjimus suprasti elektrinius bei elektromagnetinius reiškinius, vykstančius elektrinėse ir magnetinėse grandinėse,  nustatyti jų tarpusavio ryšį, išmokyti atlikti elektros grandinių parametrų skaičiavimus,  juos analizuoti, palyginti, praktiškai panaudoti įgytas žinias. Ugdomas gebėjimas suvokti procesų, vykstančių elektromechaniniuose automobilio įtaisuose, fizikinę esmę.  Dalykas dėstomas antrame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.


Dalykas skirtas susipažinti su kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) staklių programavimo kalba, CNC tekinimo ir frezavimo staklių bei apdirbimo centrų programavimu ISO/EIA kodais, programavimo ypatumais, įsisavinti CNC frezavimo ir tekinimo staklių programavimą naudojant ,,HAAS” firmos simuliatorius. Dalykas dėstomas septintame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.

Praktika skirta susipažinti su  programavimo  SYM plius ir MasterCAM  bazinėmis programinėmis mokomosiomis CNC technikos sistemomis. Studentai  atliks praktikas virtualių studijų aplinkoje įsisavindami PAL plius bei MasterCAM mokymosi sistemas. 


Dalykas skirtas susipažinti su trimačio projektavimo paketu "Solidworks". Studijuojant dalyką įgijami įgūdžiai ir gebėjimai projektuojant gaminį: modeliuojant trimačius (3D) objektus ir sudarant dvimačius (2D) brėžinius. Dalykas suteikia žinių apie veleno ir plokštės tipų detalių, lakštinio metalo gaminių, suvirintų mazgų, gaminių iš standartinių profilių, liejinių, surinkimo vienetų projektavimą, trandartinių elementų bibliotekos taikymą. Dalykas suteikia įgūdžių su solidworks paketo inžinerinės analizės įrankiais.

Dalykas skirtas suteikti studentams žinias apie ergonomikos mokslo sampratą, žmogaus galimybes darbo procese, darbo organizavimo sistemas, darbo aplinkos projektavimo kriterijus ir reglamentuojančias normas, darbo erdvės ir vietos projektavimo sąlygas ir parametrus, darbo įrankių projektavimui keliamus reikalavimus ir sąsajos tarp žmogaus ir įrangos kokybės užtikrinimo komponentus, kompiuterizuotų sistemų ergonomikos ypatumus, ergonomiškos kompiuterizuotos darbo vietos organizavimo ir projektavimo pagrindinius reikalavimus. Dalykas dėstomas šeštame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento atliktu savarankišku darbu.

Dalykas skirtas supažindinti studentus su taikomųjų tyrimų metodologijos pagrindais. Paskaitų ciklo metu formuojami įgūdžiai, reikalingi rengiant savarankišką bei baigiamąjį darbą. Dalyko turinys orientuotas į tyrimo metodų taikymą, taikomojo tyrimo proceso planavimą, organizavimą ir atlikimo specifiką. Kurso metu atliekama literatūros analizė, formuluojama tema, apibrėžiama problema, aktualumas, tikslas bei uždaviniai, renkami duomenys, atliekama jų analizė, daromos išvados

Dalykas skirtas susipažinti su mechaninėmis, pneumatinėmis ir hidraulinėmis sistemomis naudojamomis metalų apdirbimo technologijos įrenginiuose. Pateikiamos technologinių įrenginių technines charakteristikos, darbo principai ir konstrukcijų ypatumai. Valdymo būdai,  įranga ir įrankiai. Dalyko studijos baigiamos egzaminu..Dalykas skirtas suteikti žinių apie automobilių remonto technologinius procesus, ugdyti gebėjimus nustatyti galimus detalių defektus ir jų atsiradimo priežastis, pasirinkti remonto būdus, agregatų ir mazgų ardymo, surinkimo technologinius procesus. Dalykas dėstomas penktame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.Praktika skirta susipažinti su šaltkalvystės ir litavimo darbų atlikimo technologija, elektros įrenginių montavimo, automobilių eksploatavimo ir remonto darbais, bei šiose operacijose naudojamais įrankiais, įrenginiais, medžiagomis. Atliekant praktika siekiama įgyti praktinių įgūdžių.

Dalykas skirtas susipažinti su metalo pjovimo įrenginiais - tekinimo, frezavimo, galandinimo ir plokščio šlifavimo staklėmis; taikyti teorines žinias apie įrenginius ir mechaniniu būdu apdirbamas medžiagas, analizuoti saugaus darbo reikalavimus.Dalykas skirtas nagrinėti mašinų gamyboje naudojamas medžiagas. Dalyko turinys apima medžiagų sandarą, mikroanalizę, savybes, mechaninius bandymus (tempimo, kietumo, smūginio tąsumo ir patvarumo), juodųjų metalų gavybą, taikymą ir žymėjimą, spalvotuosius metalus ir jų lydinius, antifrikcines medžiagas, kietlydinius, terminį ir termocheminį apdorojimą, ruošinių gamybos būdus, nemetalines ir kompozicines medžiagas, metalų apsaugą nuo korozijos ir aplinkos apsaugą. Dalykas dėstomas pirmame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.


Dalykas skirtas įtvirtinti užsienio kalbos kaip komunikacinės priemonės įgūdžius, vartoti profesinę terminiją. Studentai  turi išmokti skaityti,  suprasti, analizuoti specialybės, mokslo populiarinimo ir bendro pobūdžio tekstus, gebėti pildyti verslo dokumentaciją, žodžiu/ raštu reziumuoti informaciją, vartojant taisyklingas gramatikos normas. suprasti techninę dokumentaciją. Dalykas dėstomas pirmame ir antrame semestruose. Pirmame semestre dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu, antrame semestre – egzaminu.

Mechanikos kursas, kuriame pateikiami savarankiškų ir kontrolinių darbų sprendimo pavyzdžiai.

Pateikiama visa aktuali informacija.

Taikomosios mechanikos kursas, kuriame pateikiami savarankiškų ir kontrolinių darbų sprendimo pavyzdžiai.

Pateikiama visa aktuali informacija.

Dalykas "Ekonomikos teorija" (3ECTS kreditai) – skirtas studijų  programos "Transporto logistika" studentams. Dalyko paskirtis -  supažindinti studentus su ekonomikos sąvokomis ir dėsniais. Išnagrinėti rinkos funkcijas bei formas,  aptarti rinkos ir valstybės santykius, įvertinti pagrindinius šalies makroekonominius rodiklius, bendrąsias globalines problemas.

Dalykas skirtas susipažinti su automatizuotos gamybos raidos dėsningumais ir tendencijomis, ruošinių ir detalių pakrovos ir iškrovos darbų mechanizavimu ir automatizavimu, išmokti įvertinti gamybos automatizavimo lygį, analizuoti automatikos elementų ir automatizuotos kontrolės prietaisų konstrukcines ypatybes ir veikimo principus, automatinio valdymo ir reguliavimo sistemas ir pritaikyti įgytas žinias tiriamojoje veikloje Dalykas dėstomas penktame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu

Dalykas skirtas apžvelgti ir nagrinėti metalo apdirbimo būdus ir įrankius, metalo pjovimo metu vykstančius procesus, pjovimo režimų skaičiavimo ir parinkimo metodiką, išmokti teisingai parinkti įrankį ir jo geometrinius parametrus, atsižvelgiant į medžiagos savybes ir apdirbimo sąlygas, paskirti optimalius pjovimo režimus, naudojantis standartais, žinynais ir katalogais. Dalykas dėstomas trečiame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.


Dalykas skirtas susipažinti su pagrindiniais gamybos ir remonto įmonių (padalinių) projektavimo darbais, įmonių ir jų padalinių sudėtimi, gamybos tipo (masinės, serijinės arba vienetinės)nustatymo metodais, įmonės veiklos organizavimu, techninės kontrolės būdais transporto priemonių funkcijomis, materialinio techninio tiekimo ypatybėmis, darbo vietos racionaliu organizavimu, pastato statybinių elementų ir technologijos įrenginių išdėstymo normatyvais. Dalykas dėstomas šeštame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu.

Informacinių technologijų dalykas skirtas studentams, jau turintiems pradinių darbo su kompiuteriais įgūdžių, įgytų pagrindinėje mokykloje. Bazinių žinių pagrindu dalykas formos studentų gebėjimus. Jie gebės taikyti informacinių technologijų žinias inžinerinėms problemoms spręsti ir taikomajai programinei įrangai valdyti.

Dalykas „Informacinės technologijos" (3 ECTS kreditai) skirtas skirtas nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams.

Įrangos projektavimo dalykas skirtas studentams susipažinti su   pagrindinėmis staklių įtaisų rūšimis, jų konstrukcijomis ir pagrindiniais elementais, pagalbiniais įrankiais, įrangos projektavimo pagrindais,   įtaisų naudojimo ekonominio efektyvumo nustatymo pagrindais.


Dalyko turinys apima kėlimo ir transportavimo įrenginius: krovinių tvirtinimo įtaisus, horizontalaus judesio įrenginius; vertikalaus judesio įrenginius; transporto priemonių pakrovimo ir iškrovimo įrenginius. Studentai supažindinami su šių įrenginių paskirtimi, taikymu, konstrukcija, veikimo principu, skaičiavimo pagrindais, saugaus darbo taisyklėmis.

Dalykas skirtas susipažinti su  valstybinio standarto reikalavimais, techninių brėžinių projektavimo ir braižymo taisyklėmis, analizuoti juos, suvokti gaminių geometrines formas pagal jų atvaizdus, tarpusavio ryšį ir jų padėtį erdvėje

Dalykas skirtas susipažinti su Solidworks trimačio projektavimo paketu. Studijuojant dalyką įgyjami įgūdžiai ir gebėjimai projektuojant gaminį: modeliuojant trimačius (3D) objektus ir sudarant dvimačius (2D) brėžinius. Dalykas suteikia žinių apie veleno tipo ir plokštės tipo detalių, lakštinio metalo gaminių, suvirintų mazgų, gaminių iš standartinių profilių, liejinių, surinkimo vienetu projektavimą, standartinių elementų bibliotekos naudojimą. Dalykas suteikia darbo su Solidworks paketo inžinerinės analizės įrankiais įgūdžių.

Dalykas skirtas susipažinti su kompiuterinių programų panaudojimu kuriant detalių apdirbimo technologijos procesus, išugdyti gebėjimus pasirinkti ekonomiškus ruošinius, sudaryti efektyvų technologijos procesą. Dalyke studijuojami galimi detalių gamybos technologiniai procesai, išmokstama sudaryti racionalų detalės gamybos kelią. Dalykas dėstomas penktame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu

Mašinų gamybos technologijos dalykas skirtas

Techninio normavimo dalykas skirtas susipažinti su techninio  normavimo teorijos pagrindais, darbo laiko tyrimo metodais, metalo pjovimo staklėse atliekamų darbų normavimo metodika ir būdais, parengiamųjų, šaltkalvio, surinkimo, remonto darbų normavimu. Studentai mokomi naudotis standartais, normatyvais ir žinynais. Dalykas dėstomas penktame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu.

Mechanikos dalyką sudaro teorinė mechanika (statikos, kinematikos ir dinamikos pagrindai), medžiagų mechanika ir mašinų elementai. Dalykas supažindina studentus su mechanikos pagrindinėmis sąvokomis ir dėsniais, jėgų ir kūnų pusiausvyra, taško ir kūno judėjimo rūšimis, mašinų detalių ir konstrukcijų elementų stiprumo, patvarumo, standumo ir pastovumo apskaičiavimo metodais; bendrosios paskirties mašinų detalių ir mechanizmų paskirtimi, klasifikavimu, sandara, jų apskaičiavimo ir projektavimo pagrindais.

Dalykas skirtas susipažinti su klasikinės mechanikos teorija: teorinės mechanikos (statikos,  kinematikos, dinamikos), medžiagų mechanikos ir mašinų elementų pagrindais ir jų taikymu sprendžiant technologinių įrenginių elementų projektavimo ir eksploatavimo praktinius uždavinius.


Dalykas "Mechanika" (6ECTS) skirtas studijų programų - Atsinaujinanti energetika, Elektros energetika, Elektros ir automatikos inžinerija - studentams. 

Dalykas skirtas susipažinti su mechanikos teorijos (statikos, kinematikos, dinamikos, medžiagų atsparumo ir mašinų detalių) pagrindais, bei jų galimu pritaikymu sprendžiant inžinerinius - praktinius uždavinius. Modulis skirtas susipažinti su mechatroninių sistemų elementais, analizuoti elementų sąsajas elektrinėje schemoje, mechatroninių sistemų elementų darbo parametrus ir režimus.

Studijų dalyko paskirtis - supažindinti studentus su sociologijos atsiradimo prielaidomis ir priežastimis, pagrindinėmis teorijomis, išsiaiškinti jos vietą tarp kitų socialinių, humanitarinių mokslų, suprasti gilumines socialinių problemų priežastis bei suteikti kritinio visuomenės reiškinių stebėjimo, analizės, vertinimo įgūdžių. Ugdomas gebėjimas taikyti sociologinio tyrimo metodus konkrečių problemų analizei. Dalykas dėstomas antrame semestre. Dalyko studijos baigiamos egzaminu.


Dalykas skirtas susipažinti su suvirinimo darbų atlikimo technologija, bei šiose operacijose naudojamais įrankiais,  įrenginiais, medžiagomis. Dalykas dėstomas trečiame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu


Dalykas skirtas.......


Mokomoji praktika skirta supažindinti studentus su elektros ir elektronikos įrenginių montavimui naudojamais įtaisais bei priemonėmis. Praktikos metu studentas išmoks sumontuoti nesudėtingas schemas, įgys įgūdžių reikalingų elektronikos, elektrotechninių medžiagų ir matavimų laboratoriniams darbams atlikti. Studentas gebės analizuoti konkrečius duomenis, juos apdoroti ir pateikti rezultatus.

Dalykas skirtas įtvirtinti užsienio kalbos kaip komunikacinės priemonės įgūdžius, vartoti profesinę terminiją. Studentai  turi išmokti skaityti,  suprasti, analizuoti specialybės, mokslo populiarinimo ir bendro pobūdžio tekstus, gebėti pildyti verslo dokumentaciją, žodžiu/ raštu reziumuoti informaciją, vartojant taisyklingas gramatikos normas. suprasti techninę dokumentaciją. Dalykas dėstomas pirmame ir antrame semestruose. Pirmame semestre dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu, antrame semestre – egzaminu.

"Taikomoji termodinamika" dalyko teorijos medžiaga.

Dalykas skirtas įtvirtinti užsienio kalbos kaip komunikacinės priemonės įgūdžius, vartoti profesinę terminiją. Studentai  turi išmokti skaityti,  suprasti, analizuoti specialybės, mokslo populiarinimo ir bendro pobūdžio tekstus, gebėti pildyti verslo dokumentaciją, žodžiu/ raštu reziumuoti informaciją, vartojant taisyklingas gramatikos normas. suprasti techninę dokumentaciją. Dalykas dėstomas pirmame ir antrame semestruose. Pirmame semestre dalyko studijos baigiamos studento parengtu darbu, antrame semestre – egzaminu.